SwingShoes vedtægter

Foreningens vedtægter, per 3. marts 2024

§1 – Navn og adresse samt stiftelse

Stk. 1

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er til enhver tid hos et siddende bestyrelsesmedlem. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Stk. 2

Stiftende generalforsamling blev afholdt søndag den 12. marts 2000 i Valby Medborgerhus.

§2 – Formål

Stk. 1

SwingShoes’ formål er at fremme interessen for og kendskabet til swingdans

Stk. 2

Foreningen afholder aktiviteter for at fremme formålet, herunder:

 • Festaftener og større arrangementer med livebands og DJ-musik for swingdansere.
 • Regelmæssig kvalificeret undervisning i swingdans mv.

Stk. 3

Foreningen er en frivillig forening som drives uden kommercielle interesser på en sådan måde at foreningens medlemmer engageres i at tage et aktivt medansvar i foreningen.

Stk. 4

Foreningen samarbejder med andre aktører med samme interesse.

§3 – Medlemskab

Stk. 1

Foreningen har tre typer medlemmer:

 1. Ordinære kontingentbetalende medlemmer
 2. Ikke-betalende medlemmer
 3. Æresmedlemmer

Stk. 2

For at deltage i undervisning i SwingShoes, er det obligatorisk at man er medlem af foreningen.

Stk. 3

Som ordinært medlem optages enhver voksen, som har betalt kontingent til foreningen og som kan tilslutte sig foreningens formål.

Stk. 4

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen

Stk. 5

Udmeldelse af foreningen kan ske til enhver tid ved henvendelse til bestyrelsen

Stk. 6

Ikke-betalende medlemmer omfatter:

 • Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter valgt på generalforsamlingen
 • Aktive undervisere i foreningens danseundervisning

Bestyrelsen fastlægger de nærmere kriterier for, hvem der opfattes som aktive undervisere.

Stk. 7

Ikke-betalende medlemmer optages automatisk som medlemmer uden kontingentbetaling.

Stk. 8

Som æresmedlemmer optages personer der har gjort et betydeligt bidrag til foreningens mål og virke. Optagelse af æresmedlemmer besluttes af generalforsamlingen, og et æresmedlemskab udløber ikke.

Stk. 9

Ikke-betalende medlemmer og æresmedlemmer har ret til at deltage gratis i foreningens ordinære undervisning.

§4 – Eksklusion af medlemmer

Stk. 1

Bestyrelsen kan træffe beslutning om at ekskludere et medlem der er til alvorlig skade for foreningens mål eller virke.

Årsager til dette kan være (men er ikke begrænset til):

 • Overtrædelse af foreningens retningslinjer for god opførsel (Code of Conduct)
 • Manglende betaling af medlemskontingent.
 • Strafbare forhold, f.eks. hærværk, tyveri mv.
 • Eksklusion fra andre af dansemiljøets foreninger/virksomheder/klubber.

Stk. 2

Der skal være en saglig grund for eksklusion. Som udgangspunkt kan eksklusionen først ske efter både en mundtlig advarsel og en skriftlig advarsel af det pågældende medlem. Dog kan bestyrelsen i særligt grove tilfælde skride direkte til eksklusion.

Stk. 3

Et ekskluderet medlem kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling. Dette har ikke opsættende virkning, og medlemmet vil blive anset som ekskluderet i perioden frem til generalforsamlingen.

Stk. 4

I forbindelse med eksklusionen fastsætter bestyrelsen længden på eksklusionen. Ved en eksklusionsperiodes udløb kan bestyrelsen beslutte at forlænge eksklusionen hvis der fortsat er en saglig grund herfor.

Stk. 5

Et ekskluderet medlem fratages alle medlemsrettigheder og er forment adgang til foreningens arrangementer. Henvendelser fra medlemmet til foreningen vil ikke blive besvaret.

§5 – Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2

Generalforsamlingen afholdes årligt inden 1. april.

Stk. 3

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel via mail til foreningens medlemmer. Indkaldelsen offentliggøres samtidig på foreningens hjemmeside.

Stk. 4

Indkaldelsen skal indeholde dato, tid og sted for generalforsamlingen, dato for indkaldelsen, samt forslag til dagsorden.

Stk. 5

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes per mail til bestyrelsen indtil 7 dage før generalforsamlingen. Forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest dagen efter deadline.

Stk. 6

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer af SwingShoes. Hvert medlem har én stemme, som kun kan afgives ved personligt fremmøde.

Stk. 7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Åbning, herunder valg af dirigent, referent, stemmetæller og fastsættelse af dagsorden
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Gennemgang af bestyrelsens budget til orientering
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand, næstformand og kasserer
 8. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Stk. 8

Der føres beslutningsprotokol over generalforsamlingens beslutninger, som underskrives af formanden, et bestyrelsesmedlem samt dirigenten.

§6 – Afstemning

Stk. 1

Med mindre andet er angivet i disse vedtægter, kræver vedtagelse af forslag at der er flere stemmer for end imod. Ved stemmelighed gentages afstemningen, og hvis der også i anden omgang er stemmelighed, bortfalder forslaget.

Stk. 2

Ved personvalg hvor en enkelt post skal besættes, kan hver deltager stemme på én kandidat, og kandidaten med flest stemmer er valgt. Hvis der kun er én kandidat opstillet, er vedkommende valgt med mindre forsamlingen beslutter at udskrive tillidsafstemning. I så fald er kandidaten valgt, hvis mere end 50% af stemmerne udviser tillid.

Stk. 3

Ved personvalg hvor mere end én post skal besættes kan hver deltager stemme på et antal kandidater der svarer til halvdelen af antallet af poster der skal besættes, rundet op. De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. Hvis der ikke er opstillet flere kandidater end der er pladser, end der er poster, er de opstillede valgt.

Stk. 4

Ved stemmelighed i personvalg trækkes der lod. Lodtrækningen foregår offentligt.

Stk. 5

Alle personvalg foregår skriftligt. Øvrige afstemninger sker som udgangspunkt ved håndsoprækning, med mindre to eller flere tilstedeværende ønsker skriftlig afstemning.

Stk. 6

Opstilling kan ske ved personligt fremmøde på generalforsamlingen, eller ved forudgående tilsagn til bestyrelsen via mail.

§7 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af et flertal i bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig begrundet anmodning herom til formanden med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2

Generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kendskab.

Stk. 3

En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel efter samme procedure som den ordinære generalforsamling. På en ekstraordinær generalforsamling kan der kun behandles punkter, som er angivet i indkaldelsen.

§8 – Foreningens bestyrelse

Stk. 1

Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og er den højeste beslutningsmyndighed mellem generalforsamlinger.  Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2

Bestyrelsen består af:

 1. En formand valgt af generalforsamlingen
 2. En næstformand og en kasserer valgt af generalforsamlingen
 3. Fire menige medlemmer valgt af generalforsamlingen

Formand, næstformand, kasserer og menige medlemmer vælges ved fire forskellige adskilte afstemninger.

Stk. 3

Generalforsamlingen vælger desuden 2-3 suppleanter som træder til ved de øvrige bestyrelsesmedlemmers forfald, i rækkefølge efter hvem der har opnået flest stemmer ved valget.

Stk. 4

I tilfælde af formandens afgang, konstitueres næstformanden som ny formand, og bestyrelsen konstituerer en ny næstformand fra sin midte.

Stk. 5

I tilfælde af næstformandens eller kassererens afgang, konstituerer bestyrelsen en ny næstformand eller kasserer fra sin midte.

Stk. 6

Hvert bestyrelsesmedlem kan kun bære ét mandat.

Stk. 7

Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide, og ikke kan erstattes af en valgt suppleant, kan bestyrelsen vælge at hverve et nyt medlem. Dette offentliggøres på foreningens hjemmeside og via mail til medlemmerne. Hvis 10 eller flere medlemmer gør indsigelse mod det nye medlem, træder vedkommende ud igen med mindre bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling med valget på dagsordenen.

Stk. 8

Bestyrelsen afholder mindst 6 møder om året.

Stk. 9

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

§9 – Regnskab

Stk. 1

Foreningens regnskabsår er 1. december til 31. november.

Stk. 2

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3

Foreningens regnskab, bankkonti og evt. kasse varetages af kassereren.

Stk. 4

Regnskabet gennemgås af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 5

Regnskab for den forløbne regnskabsperiode offentliggøres sammen med indkomne forslag til generalforsamlingen, jf §5 stk 5.

Stk. 6

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning.

§10 – Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et andet bestyrelsesmedlem. Formand og kasserer kan i forening oprette konti i et pengeinstitut.

Stk. 2

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 3

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§11 – Vedtægtsændringer

Stk. 1

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2

Dog kræver ændringer af §11-§13 flertal blandt 4/5 af de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 3

Vedtægtsændringer træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

§12 – Foreningens ophør

Stk. 1

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 4/5 flertal blandt de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre måneders mellemrum, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2

Foreningens eventuelle aktiver skal tilfalde velgørende formål efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§13 – Dispensation

Stk. 1

Generalforsamlingen kan beslutte at dispensere for disse vedtægter med 2/3 flertal. Dog kan der ikke dispenseres fra §9-§13

§14 – Datering

Stk. 1

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 3. marts 2024