SwingShoes vedtægter

SwingShoes

Foreningens vedtægter, per 22. Februar 2022 

 

1 Navn og adresse samt stiftelse

 • Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er til enhver tid hos et siddende bestyrelsesmedlem. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.
 • Stiftende generalforsamling blev afholdt søndag den 12. marts 2000 i Valby Medborgerhus.

 

2 Formål

SwingShoes’ formål er:

 • At drive foreningen uden kommercielle interesser.
 • At engagere foreningens medlemmer til at tage medansvar i foreningen.
 • At drive foreningen for unge og voksne dansere på alle danseniveauer.
 • At arrangere festaftener med livebands og DJ-musik for swingdansere.
 • At samarbejde med andre med samme interesse.
 • At være et aktivt bidrag til vedligeholdelse og udbredelse af interessen for swingdans.
 • At sikre kvalificeret undervisning i swingdans mv. jf. §9
 • At tilbyde og udføre undervisning i swingdans mv.

 

3 Indmeldelse

 • Foreningen optager om medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som kan tilslutte sig foreningens formål.
 • Når man tilmelder sig undervisning i SwingShoes, er det obligatorisk at man er/bliver medlem af foreningen, dog med undtagelse af §3 stk. 2
 • §3 stk. 1 nr. 2. Alle bestyrelsesmedlemmer er automatisk gratis medlem af foreningen og modtager gratis undervisning og adgang til arrangementer.
 • §3 stk. 1 nr. 3. Alle aktive undervisere er automatisk gratis medlem af foreningen og modtager gratis undervisning.
 • §3 stk. 2. Eksklusion af medlemmer
 • Det er bestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorvidt et medlem evt. skal ekskluderes. Medlemmet kan skriftligt anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling. 
 • Eksklusion kan først ske når der har været en mundtlig advarsel og en skriftlig advarsel af et medlem. Der skal være en saglig grund for eksklusion. Denne grund skal være en del af advarslerne.
 • Årsager til advarsler/eksklusion kan være – men er ikke begrænset til:
  • Grænseoverskridende adfærd oplevet af andre medlemmer, undervisere, ikke-medlemmer/gæster ved forenings arrangementer.
  • Voldelig/voldsom adfærd.
  • Ugensidige tilnærmelser.
  • Manglende betaling af medlemskontingent.
  • Strafbare forhold, f.eks. hærværk, tyveri mv.
  • Medlem modarbejder foreningens formål.
  • Eksklusion fra andre af dansemiljøets foreninger/virksomheder/klubber.
  • Gentagen adfærd der dog tidligere ikke har mundet ud i en advarsel.
 • Eksklusionen kan ske til hver en tid og kan også indgives som punkt til dagsorden ved generalforsamlinger.
 • Hver advarsel giver medlemmet mulighed for at forklarer sin side af sagen. Når beslutningen om eksklusion er taget vil medlemmets indvendinger i eksklusions perioden ikke længere blive taget i betragtning, dette betyder alle henvendelser – herunder mails og/eller telefonbeskeder – ikke vil blive besvaret.
 • I særligt grove tilfælde kan bestyrelsen gå direkte til eksklusion.
 • §3 stk. 2. nr. 2. Tidsperiode
  • Afhængig af eksklusionsårsagen er det bestyrelsen der udelukkende bestemmer hvorvidt et medlem ekskluderes for 1, 3 eller 5 år. I ekskluderingsperiode fratages alle medlemsrettigheder.
  • Såfremt et ekskluderet medlem laver gentagne henvendelser til bestyrelsen og eller andre medlemmer/tidl. medlemmer, der kan sammenlignes med chikane, har bestyrelsen mulighed for at forlænge eksklusionsperioden.

 

4 Kontingent og entre

 • De årlige medlemskontingenter godkendes af generalforsamlingen. 
 • Der kan opkræves betaling til foreningens øvrige aktiviteter, såsom fester, workshops og lignende. Pris fastsættes af bestyrelsen.

 

5 Udmeldelse

 • Udmeldelse af foreningen kan ske til enhver tid.

 

6 Generalforsamling

 • Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 • Generalforsamling afholdes årligt normalt inden 1. april.
 • Indkaldelse med foreløbig dagsorden til generalforsamling foretages ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.
 • Indkaldelsen skal indeholde dato for dennes offentliggørelse. I forbindelse med offentliggørelsen udsendes dagsorden i nyhedsmail, der udsendes med mindst 14 dages varsel.
 • Såfremt bestyrelsen skønner det nødvendigt i stedet at skrive brev til hvert enkelt medlem, gøres dette.
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før den varslede generalforsamling. Mail anses som skriftlig. Forslag offentliggøres så vidt muligt på foreningens hjemmeside, således at de øvrige medlemmer har en mulighed for at forberede sig.
 • Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer af SwingShoes.
 • På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Medlemmer kan give skriftlig fuldmagt til andet medlem til generalforsamlingen. Et medlem kan højst stemme med to fuldmagter.
 • Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog kræver ændringer af vedtægterne, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 • Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning bliver forlangt af mindst 5 medlemmer, bestyrelsen eller dirigenten.
 • Der føres beslutningsprotokol over generalforsamlingens beslutninger, som underskrives af formand, et bestyrelsesmedlem samt dirigenten.

 

7 Generalforsamlings dagsorden

 • Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
 1. Valg af stemmetæller
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Formanden aflægger årsberetning til godkendelse
 6. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 7. Fastsættelse af kontingent 
 8. Fastsættelse af budget til orientering
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af:
 • 5 personer til bestyrelsen
 • 2 bestyrelsessuppleanter
 • 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 1. Referat til godkendelse 
 2. Eventuelt 
 • Indkaldelse med foreløbig dagsorden til generalforsamling foretages ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside 
 • For at opnå valg til de i pkt. 8 nævnte poster er personlig tilstedeværelse ikke påkrævet, men skriftligt tilsagn tilstillet bestyrelsen skal foreligge på generalforsamlingen. Mail betragtes som skriftligt tilsagn.
 • Forslag, der fremsættes under pkt. 12 (“Eventuelt”), kan ikke vedtages på den ordinære generalforsamling, men kan om ønsket optages som punkt på en ekstraordinær generalforsamling (jf. § 8).

 

8 Ekstraordinær generalforsamling

 • Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig begrundet anmodning herom til formanden med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.
 • Generalforsamlingen afholdes normalt senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
 • Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage. På en ekstraordinær generalforsamling kan der kun behandles punkter, som er angivet i indkaldelsen.

 

9 Foreningens bestyrelse

 • Der vælges hvert år 5 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler formand, næstformand, kasserer og øvrige bestyrelsesposter imellem sig. Hvis der er flere, der ønsker at opstille til bestyrelsen, bliver de 5 medlemmer valgt, som får flest personlige stemmer.
 • Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide, og suppleanterne er ude af stand til at påtage sig hvervet, kan bestyrelsen vælge at hverve et nyt medlem. Dette offentliggøres på foreningens hjemmeside og ved nyhedsbrev. Såfremt der skulle være indvendinger mod valget fra et eller flere medlemmers side, må bestyrelsen gøre et nyt valg.
 • Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. 
 • Bestyrelsen afholder mindst 6 møder om året.
 • Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen (jf. § 7). Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Ved ligelig stemmefordeling i bestyrelsen er formandens stemme afgørende

 

10 Regnskab

 • Foreningens regnskabsår er 1. december til 31. november.
 • Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
 • Foreningens regnskab, bankkonti og evt. kasse varetages af kassereren.
 • Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
 • Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, hvis revisoren ønsker det. 
 • Bestyrelsen udsender regnskab for den forløbne regnskabsperiode sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.
 • Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning.
 • Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

 

11 Tegningsregler og hæftelse

 • Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
 • Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for dennes forpligtelser. 
 • Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. 
 • Formand og kasserer kan i forening oprette konti i et pengeinstitut og kan hver især frit disponere på denne.
 • Dispositioner foregår iht. generalforsamlingens eller bestyrelsens løbende beslutninger.

 

12 Vedtægtsændringer

 • Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
 • Såfremt en vedtægtsændring opnår simpelt flertal, men ikke det krævede 2/3 flertal, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling – her kan vedtægtsændringer godkendes, såfremt der opnås nyt simpelt flertal.
 • En sådan ekstraordinær generalforsamling SKAL afholdes inden for en måned efter den forrige ”vedtagelse”. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

13 Foreningens ophør

 • Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal blandt de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
 • Foreningens eventuelle aktiver skal tilfalde velgørende formål efter den ekstraordinære generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

14 Datering

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 22. Februar 2022.