Indkaldelse til generalforsamling den 26. marts 2012

Swing Shoes indkalder til generalforsamling den 26. marts 2012 fra kl 19.00-21.00 i Vesterbro Kulturhus, Salen på 3. sal.Der vil ikke være undervisning den mandag. Istedet vil vi efter generalforsamlingen danse i Salen på Vesterbro Kulturhus.

Hvis du har lyst til at gå ind i bestyrelsesarbejdet eller give en hånd med på anden vis, så er du velkommen til at tage en snak med en fra bestyrelsen om mandagen eller skrive til os på info@swingshoes.dk.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til info@swingshoes.dk. Forslaget skal være os i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, og vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

 1. Valg af stemmetæller.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af referent.
 4. Formanden aflægger beretning.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Godkendelse af budget.
 7. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer, se længere nede i indkaldelsen.
 8. Valg af:
  a) Formand, Dorthe genopstiller ikke
  b) Næstformand, Allan er ikke på valg
  c) Kasserer, Finn er ikke på valg
  d) 2 bestyrelsesmedlemmer, Corinne genopstiller, Tilde fratræder
  e) 2 bestyrelsessuppleanter, Morten genopstiller, Birgitte genopstiller ikke
  f)  Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
 9. Eventuelt.

Forslag til vedtægtsændringer. Tekst med kursiv ønskes slettet.

§ 4 Kontingent og entre
Kontingentet størrelse og gyldighedsperiode fastsættes løbende af bestyrelsen.
Unge under 18 år betaler 1/2 kontingent.
Kontingentbetalingen for helt nye medlemmer kan deles i 2 rater. 1. rate betales første gang personen deltager i et af foreningens arrangementer og 2. rate betales anden gang personen deltager i et af foreningens arrangementer. Bestyrelsen fastsætter løbende størrelsen af de to rater.
Der betales entre ved hvert foreningsmøde.
Entreens størrelse fastsættes løbende af bestyrelsen. Der vil blive opkrævet forhøjet entre ved arrangementer med livebands.

Ændringsforslag
§ 4 Bestyrelsen foreslår, at teksten “Der betales entre ved hvert foreningsmøde. Entreens størrelse…” ændres til “Der kan opkræves betaling til foreningens aktiviteter. Betalingens størrelse…”

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen kan ske til enhver tid. Meddelelse herom skal ske skriftligt til bestyrelsen.

§ 6 Generalforsamling

Indkaldelsen skal indeholde dato for dennes offentliggørelse. I forbindelse med offentliggørelsen udsendes dagsorden i nyhedsmail, der udsendes med mindst 14 dages varsel.
Såfremt bestyrelsen skønner det nødvendigt i stedet at skrive brev til hvert enkelt medlem, gøres dette.
De medlemmer, der ønsker at modtage indkaldelsen pr. post, skal skriftligt anmode om det. Ved anmodningen skal der oplyses medlemsnummer, navn og adresse.

§ 7 Generalforsamlingens dagsorden

Bestyrelsen består af 5 medlemmer (jf. § 7, pkt. 7 a-d), der vælges forskudt lige og ulige år for en periode på 2 år ad gangen. I lige år vælges formand og det ene bestyrelsesmedlem. I ulige år vælges næstformand, kasserer og det andet bestyrelsesmedlem.

Ændringsforslag §7
1. Valg af referent tilføjes som punkt 3 på dagsordnen,
2. Bestyrelsen foreslår, at ovennævnte tekst ændres til “Der vælges hvert år 5 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesposter imellem sig. Hvis der er flere, der ønsker at opstille til bestyrelsen, så bliver de 5 medlemmer valgt, som får flest personlige stemmer.”,
3. Bestyrelsen foreslår, at der under pkt. 7 f  kun vælges 1 revisor imod de nuværende 2 revisorer

Indkaldelsen er offentliggjort 11.03.2012

Vi ses til generalforsamlingen !!

Hilsen Dorthe, Allan, Finn, Tilde, Corinne, Morten og Birgitte
(Bestyrelsen i Swing Shoes)